PlusRevision

Coronavirus og din virksomhed

Senest opdateret d. 25. maj 2020.

Vil du vide mere om, hvordan din virksomhed kan være på forkant med coronakrisen, og hvilke tilskudsmuligheder i kan søge om?

PlusRevision har samlet en række værdifulde informationer, der kan have særlig betydning for din virksomhed i relation til coronavirus/covid-19.

Du kan læse mere herunder om følgende emner (du kan klikke på hver titel):

 1. Påbud/Forbud
 2. Virksomheder, der skal lukke
 3. Særlige krav til detailhandel i butikker
 4. Restriktioner vedrørende rejse til/fra Danmark
 5. Midlertidig udskydelse af betalingsfrister
 6. Forretningsaftaler
 7. Fravær
 8. Lønkompensation
 9. Kompensation for faste udgifter
 10. Kompensation til selvstændige
 11. Ansøgning om kompensation
 


Et hurtigt overblik - hjælpepakker

I tabellen nedenfor har vi samlet et overblik over de tabskompenserende hjælpepakker. Kompensationsmulighederne uddybes senere i artiklen.


1. Påbud/Forbud

 

Der er fra 18. marts 2020 kl. 10:00 indført følgende forbud (opdateres ved yderligere tiltag):

 • Arrangementer, aktiviteter og begivenheder må ikke omfatte mere end 10 personer. Forbuddet gælder både udendørs og indendørs arrangementer – uanset om de er offentlige eller private (omfatter f.eks. sportsbegivenheder, generalforsamlinger, messer/udstillinger osv.).
 • Undtaget er samling af flere end 10 personer i kollektiv trafik (bus, tog, færger), butikker samt tilstedeværelse på almindelige arbejdspladser.
 • Undtaget er tillige samling i private hjem – men myndighederne anbefaler dog kraftigt, at sådanne arrangementer aflyses/udskydes.

Forsamlingsforbuddet er indtil videre gældende frem til 10. maj 2020, dog således at forbuddet mod større forsamlinger gælder frem til 1. september 2020 – og derfor bl.a. medfører aflysning af koncerter, festivaler mv.


2. Virksomheder, der skal lukke - afledt af forbud

 

Visse virksomhedstyper har fra 18. marts 2020 kl. 10:00 forbud mod udøvelse af erhverv (skal holdes lukket). Disse omfatter:

 • Natklubber, diskoteker, barer, værtshuse/bodegaer, caféer, restauranter – dog således at der fortsat må tilbydes levering/udbringning af mad (take away).
 • Caféer og restauranter, der udbringer mad skal overholde sundhedsmyndighedernes hygiejneanbefalinger. Yderligere skal der opsættes informationsmateriale om COVID-19, sikres adgang til vand/sæbe eller håndsprit samt sikre behørig afstand mellem kunderne.
 • Storcentre og butikker i storcentre. Det gælder ikke dagligvarebutikker og apoteker.
 • Sports- og fritidsfaciliteter, omfattende idrætshaller, fitness, biografer, legelande, teatre, svømmehaller og badeland samt solcentre. Lukning omfatter ikke genoptræningscentre i forbindelse med sygehuse, plejehjem, fysioterapeuter mv.
 • Frisører og frisørsaloner, tatovører, massører, kosmetologer og andre liberale erhverv det medfører tæt fysisk kontakt mellem udbyder og kunde. Lukning omfatter ikke behandlinger udført af autoriserede sundhedspersoner.

Lukningskravet for de anførte gælder formentlig frem til 10. maj 2020.


3. Særlige krav til detailhandel i butikker

 

Særlige krav til detailhandel i butikker:

Fra 18. marts 2020 kl. 10 skal alle butikker sikre følgende:

 • Gulvareal på mindst 4 m2 pr. kunde (kan medføre begrænsninger i antal kunder i butikken ad gangen)
 • Alle medarbejdere overholder sundhedsmyndighedernes hygiejneanbefalinger
 • Opsætning af informationsmateriale om COVID-19 (symptomer, hygiejne og hensigtsmæssig adfærd)
 • Så vidt mulig giv adgang til vand/sæbe eller håndsprit til kunder
 • Sikre brug af handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer (f.eks. bagerudsalg, salg fra delikatesse mv.)
 • Sikre behørig kundeafstand – også ved køsituationer, f.eks. igennem afstandsmærkning

Politiet kan udstede bøder på kr. 5.000 ved overtrædelse af påbud til butikker samt ved brud på lukkepåbud jf. ovenfor. Der er bemyndigelse til højere bøder, ved gentagelsestilfælde.


4. Restriktioner vedrørende rejse til/fra Danmark

 

Der er fra 14. marts 2020 indført generel grænselukning. Ved hjemkomst fra udlandet efter denne dato opfordres kraftigt til 14 dages karantæne.

Der er i karantæneperioden indrømmet udvidet refusionsret for arbejdsgiver, idet karantæne ved hjemkomst fra udlandet sidestilles med sygdom.


5. Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag, A- og B-skat samt årsrapport

 

Betalingsfristerne for afregning af A-skat, AM-bidrag og moms forlænges, så presset på din virksomheds likviditet lettes. Du kan læse mere om de forskellige forlængelser, og hvorvidt det her betydning for din virksomhed nedenfor.


Moms

 

Små og mellemstore virksomheder:

For små og mellemstore virksomheder gælder det, at indberetnings- og betalingsfristen for første og andet kvartal lægges sammen. For mellemstore virksomheder vil dette sige, at betalingsfristen for første kvartal flyttes 3 måneder frem, nemlig til 1. september 2020 (fremfor 2. juni 2020). For de små virksomheder flyttes betalingsfristen for første halvår 2020 med 6 måneder.

Hvis du indberetter moms kvartalsvis:

 1. og 2. kvartal 2020 lægges sammen således, at betalingsfristen bliver 1. september 2020 for begge kvartaler.

Hvis du indberetter moms halvårligt:

 1. og 2. halvår lægges sammen, og dermed bliver betalingsfristen 1. marts 2021 for begge halvår. Hver enkelt periode skal indberettes på hver sin indberetning.

Store virksomheder:

For virksomheder med en årlig omsætning på over 50 mio. kr. gælder det, at betalingsfristerne for marts, april og maj hver forlænges med 30 dage.

 • Fristen 27. april rykkes til 25. maj 2020
 • Fristen 25. maj rykkes til 25. juni 2020
 • Fristen 25. juni rykkes til 27. juli 2020
 
 

AM-bidrag og A-skat

 

Betalingsfristerne for april, maj og juni 2020 forlænges med 4 måneder. Dette omfatter betalingsfristerne fra 30. april til og med 10. juli 2020. Se ændringerne nedenfor.

Ændringer i betalingsfristen for AM-bidrag og A-skat for små og mellemstore virksomheder

 • Betalingsfristen 11. maj rykkes til 10. september 2020
 • Betalingsfristen 10. juni rykkes til 12. oktober 2020
 • Betalingsfristen 10. juli rykkes til 10. november 2020
 • Indberetningsfristerne ændres ikke

Ændringer i betalingsfristen for AM-bidrag og A-skat for store virksomheder

 • Betalingsfristen 30. april rykkes til 31. august 2020
 • Betalingsfristen 29. maj rykkes til 30. september 2020
 • Betalingsfristen 30. juni rykkes til 30. oktober 2020
 • Indberetningsfristerne ændres ikke
 

B-skat

 

Som en hjælp til særligt de selvstændigt erhvervsdrivende udskydes fristen for betaling af B-skat. Du kan samtidig ændre forskudsopgørelsen og på den måde vil betalingerne til B-skat også ændre sig. Eksempelvis vil et lavere resultat føre til en lavere B-skatterate. Dette kan være relevant for dig, der, som følge af coronavirus/covid-19, forventer en ændring i årets resultat i forhold til din indberetning til forskudsopgørelsen.

B-skat for april og maj 2020 får også forlænget betalingsfristen således, at betalingen skal ske til d. 22. juni 2020 og 21. december 2020.

 


Selskaber kan nedsætte deres acontoskat

 

Forventer du, at din virksomheds indkomstforhold i høj grad vil afvige fra den ordinære acontoskat, så har du mulighed for at nedsætte betalingen. Acontoskat skal indbetales d. 20. marts for de første 6 måneder af 2020. Her er det vigtigt, at du kan dokumentere de ændrede indkomstforhold, hvis det skulle ske, at Skattestyrelsen beder om oplysningerne vedrørende dette.

 


Årsrapport


Afsluttes din virksomheds regnskabsår i perioden fra d. 31. oktober 2019 til og med d. 30. april 2020, får din virksomhed en længere frist. I så fald bliver din frist forlænget med 3 måneder fra den normale frist på 5 måneder, og dermed skal du indsende årsrapporten, så den er modtaget i Erhvervstyrelsen senest 8 måneder efter regnskabsårets udløb. Skal du normal indsende årsrapporten senest 31. maj, så kan du altså vente med at indsende til d. 31. august.

 • Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C med regnskabsår, der afsluttes i ovenstående periode, skal indberette årsrapporten senest 8 måneder efter regnskabsårets udløb.
 • Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D med regnskabsår, der afsluttes i ovenstående periode, skal indberette årsrapporten senest 7 måneder efter regnskabsårets udløb.

Ligger regnskabsåret ikke indenfor den nævnte periode, skal du indsende årsrapporten indenfor de almindelige frister, altså senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. 

Årsrapport og forsamlingsforbud

Forhindrer forsamlingsforbuddet din virksomhed i at afholde generalforsamling, så er det muligt at få udskudt fristen til 8 uger efter, at forsamlingsforbuddet er ophævet. Dette er gældende i situationer, hvor årsrapporten godkendes i generalforsamlinger, hvor der er flere end 10 deltagere. Afbenytttes denne 8 ugers frist, så skal Erhvervsstyrelsen have meddelelse herom på inberet@erst.dk senest 8 måneder efter regnskabsårets afslutningen, dog 7 måneder efter regnskabsårets udløb, hvis der er tale om en børsnoteret virksomhed eller et statsligt aktieselskab. 

Frister for afgift og tvangsopløsning

Hvis årsrapporten ikke indberettes indenfor den forlængede frist, følger Erhvervsstyrelsen de sædvanlige procedurer i årsregnskabsloven og sender et brev med påkrav om indberetning af årsrapporten. Virksomheden får i påkravsbrevet en yderligere frist på 8 hverdage fra brevets datering til indberetning af årsrapporten. Modtages årsrapporten efter fristens udløb, foretager styrelsen ikke yderligere.

Modtages årsrapporten efter udløbet af fristen på 8 hverdage, pålægges hvert medlem af virksomhedens øverste ledelse en afgift.

I påkravsbrevet anføres endvidere en frist på 4 uger fra brevets datering. Hvis fristen overskrides, vil Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel anmode skifteretten om at tvangsopløse virksomheden.

Omlægning af regnskabsår

Fristen for anmeldelse af omlægning af regnskabsår er ligesom indberetningsfristen forlænget med tre måneder og gælder ligeledes i perioden fra d. 31. oktober 2019 til og med d. 30. april 2020. 

Vær opmærksom på, at såfremt den forlængede frist for anmeldelse af omlægning af regnskabsår anvendes, så kan registrering ikke foretages via selvbetjeningsløsningen. I stedet skal Selskabsblanketten anvendes, således at anmeldelse og dokumentation indsendes til Erhvervsstyrelsen på indberet@erst.dk

Kilder: Virksomhedsguiden hos Ehvervsstyrelsen & SKAT Erhverv 6. Forretningsaftaler

 

Danmark har på nuværende tidspunkt ikke lukket produktionsfaciliteter eller detailhandel, men dansk produktion og handel vil formentlig alligevel blive påvirket af coronavirus/covid-19. Varer kan muligvis ikke nå frem til planlagt videresalg eller forarbejdning, hvilket påvirker virksomheders værdikæde.

Har du kontraktlige forpligtelser?

Som køber eller sælger af varer og tjenesteydelser kan coronavirus/covid-19 have konsekvenser for din handel, og det kan derfor være en god idé at orientere dig om dine kontraktlige forpligtelser. Der kan være særlige bestemmelser i din kontrakt, der omhandler ekstraordinære situationer – force majeure, ligesom et virusudbrud.

Selvom din kontrakt ikke har bestemmelser om force majeure, skal du være opmærksom på, at der i visse lande henvises til en force majeure-doktrin, som kontraktens partere alligevel kan være dækket af.

Kilde: Virksomhedsguiden hos Erhvervsstyrelsen.

 


7. Fravær

 

Der opfordres til, at flest muligt arbejder hjemmefra, afspadserer eller afholder ferie, men der er ikke en specifik lovgivning på området. Det er først og fremmest en aftale mellem arbejdsgiveren og den enkelte lønmodtager, men der kan også foreligge særlige bestemmelser om hjemmearbejde i kollektive overenskomster.

Medarbejdere der er smittende eller i smittefare

Beslutningen om hvorvidt en medarbejder skal i karantæne, vil altid ligge hos sundhedsmyndighederne. Arbejdsgiverne skal altid bakke op myndighedernes beslutning og kan derfor ikke kræve en medarbejders fremmøde under karantæne. På den anden side kan en medarbejder ej heller give sig selv karantæne, og dette vil blive vurderet som værende ulovligt fravær. Som udgangspunkt vil en medarbejder have ret til fuld løn under hele karantæneperioden – selv hvis personen aldrig udvikler symptomer.

Hvis du som selvstændig eller din medarbejder bliver syg pga. coronavirus/covid-19, er det i perioden 27. februar 2020 til 1. januar 2021 muligt at få refusion fra første sygedag. Dette er både gældende for medarbejdere og selvstændigt erhvervsdrivende.

Ansøgning sker digitalt via den allerede etablerede løsning: Nemrefusion.dk

Har du yderligere spørgsmål om fravær som følge af coronavirus/covid-19 omhandlende afholdelse af restferie i perioden, gå ned i løn i perioden, forældres behov for pasning af barn m.v., så læs mere på virksomhedsguiden hos Erhvervsstyrelsen.

Kilde: Virksomhedsguiden hos Erhvervsstyrelsen

 


8. Midlertidig lønkompensation

 

Til de virksomheder, der forventer at skulle hjemsende medarbejdere som følge af coronavirus/covid-19, ydes der en midlertidig lønkompensation. Dette tiltag fremsættes for så vidt muligt at sørge for, at de fyringstruede medarbejderne beholder deres job. Derfor hjemsendes de i en periode, hvor de ikke må arbejde, men med fuld løn som kompensation. De varslede medarbejdere må ikke opsiges i en periode frem til og med 8. juni 2020.

Denne ordning gælder for private virksomheder, der bliver hårdt økonomisk ramt grundet coronavirus/covid-19. For at kunne søge den nye lønkompensationsordning skal virksomheden stå overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderne eller mere end 50 ansatte. Ordningen gælder i perioden fra d. 9. marts 2020 til d. 9. juni 2020.

Kompensationen udgør 75% af løn (månedslønnede), dog 90% for timelønnede – men max. kr. 30.000 pr. hjemsendte medarbejder.

Der kræves efter coronakrisens afslutning revisorerklæring på, at de varslede medarbejdere har været hjemsendt. 

En hjemasendt medarbejder bruger op til 5 feriedage eller afspadseringsdage.

Ansøgning af kompensation:

Det er virksomheden, der søger via www.virk.dk (virksomheden skal anvende virksomhedens NemID eller ejerens private NemID, hvis der kun er én ejer). Revisor kan bistå med ansøgningen, hvis kunden giver adgang med NemID. Kompensationen tilgår ejeren (ikke virksomheden).

Kilde: Virksomhedsguiden hos Erhvervsstyrelsen


9. Midlertidig kompensation for faste udgifter

 

Som følge af coronavirus/covid-19 og en række tiltag forbundet hermed, oplever flere virksomheder en nedgang i deres omsætning alt imens, at de skal betale faste udgifter såsom husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Med regeringens nye hjælpepakke er det nu muligt at få dækket de faste udgifter, som din virksomheds indtjening ikke formår at dække i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020.

Alle virksomheder kan søge kompensationen. Kravene lyder dog, at du skal forvente et fald i din virksomheds omsætning på mere end 35 % som følge af coronavirus/covid-19, og samtidig skal dine faste udgifter til sammen udgøre minimum 12.500 kr. i perioden fra 9. marts til 8. juni 2020. 

Andelen af faste udgifter afhænger af din forventede nedgang i omsætning:

Kompensationssatsen er: 

 • Tvangslukket: 100% 
 • Omsætningstab 35- 60%: 25% 
 • Omsætningstab 60- 80%: 50% 
 • Omsætningstab 80- 100%: 80% 

Er din virksomhed lukket efter påbud, vil dine faste udgifter blive kompenseret med 100 % i påbudsperioden.

Ansøgning af kompensation:

Det er virksomheden, der søger via www.virk.dk (virksomheden skal anvende virksomhedens NemID eller ejerens private NemID, hvis der kun er én ejer).
Revisor kan bistå med ansøgningen, hvis kunden giver adgang med NemID.

Ansøgning skal forsynes med erklæring fra statsautoriseret eller registreret revisor. Udgiften hertil kompenseres med 80%, dog max. kr. 16.000.

Når virksomheden har sendt ansøgningen, modtager revisor besked om at godkende (inkl. indsende revisorerklæring).

Revisordata skal oplyses således:

 • Revisors personnavn
 • Revisors mailadresse
 • Revisors MNEnummer (kan findes på CVR.dk)

Kompensationen tilgår virksomheden.

Kilde: Virksomhedsguiden hos Erhvervsstyrelsen


10. Midlertidig kompensation til selvstændige

 

Regeringens hjælpepakke yder også kompensation for de selvstændigt erhvervsdrivende, der oplever store fald i deres omsætning grundet coronavirus/covid-19. For at være omfattet af ordningen, skal den selvstændiges omsætningstab være på mindst 30 % (i forhold til 2. kvartal 2019), og virksomheden må maksimalt have 10 fuldtidsansatte. Derudover gælder det, at virksomheden i 2019 har haft en omsætning på minimum 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned, og at man som virksomhedsejer selv arbejder i virksomheden og minimum ejer 25 % af virksomheden.

Kompensationen vil udgøre 75 % af virksomhedens gennemsnitlige månedlige tab i omsætning og kan maksimalt være 23.000 kr. pr. måned for virksomhedsejeren – altså knap 70.000 kr. i en periode på tre måneder. Kompensationsordningen gælder fra 9. marts til d. 8. juni 2020. Du kan maksimum få kompensation fra én virksomhed. 

Ansøgning af kompensation:

Det er virksomheden, der søger via www.virk.dk (virksomheden skal anvende virksomhedens NemID eller ejerens private NemID, hvis der kun er én ejer). Revisor kan bistå med ansøgningen, hvis kunden giver adgang med NemID. Kompensationen tilgår ejeren (ikke virksomheden).

Vi har lavet en guide om, hvordan du søger kompensation som selvstændig. Download den her.

Kilde: Virksomhedsguiden hos Erhvervsstyrelsen


11. Ansøgning om kompensation

 

Er du stadig i tvivl om, hvilke kompensationsordninger der omfatter netop din virksomheds situation, så kan du gennemgå Erhvervsstyrelsens guide på 5-6 spørgsmål via dette link.

Næsten alle digitale løsninger til ansøgning om de forskellige kompensationer er klar. Du kan finde ansøgningsportalerne hos Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide.

For ansøgning om kompensation til selvstændige kan du downloade vores guide her.
Kilder og nyttige links